معنای رنگ ها

معنای پنهان رنگ‌ها

/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7

معنای پنهان رنگ‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در هنر مورد استفاده قرار گیرد  و پس از درک اصول به کار بردن رنگ‌ها، هنرمند می‌تواند از تأثیر رنگ‌ها برای جذب کردن بیننده استفاده کند.